Geborgde werkwijze alcoholwet Wijnmaten 

1 januari 2022 – Verantwoorde alcoholverkoop is voor Wijnmaten erg belangrijk. Wijnmaten verkoopt geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. 

In dit document wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Wijnmaten wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd. 

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft: 

 1. Hoe Wijnmaten, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging; 
 1. Hoe Wijnmaten ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar is binnen het bedrijf en -eventuele- personen die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van Wijnmaten;  
 1. Hoe Wijnmaten controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd. 
 1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit) 
 • Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn. 
 • Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren. 
 • Bij -eventuele- aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet. 
 • De eigen bezorgdienst van Wijnmaten controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht. 
 • Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door Wijnmaten meegenomen worden  
 1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit) 
 • Alle Wijnmaten zijn geïnformeerd betreffende deze geborgde werkwijze en worden hier regelmatig op gecontroleerd. 
 1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit) 
 • Elke jaar wordt de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

Bij bezorging door externe partijen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd.

 1. Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?